03.11.2016

3Q 2016 finansiell rapportering

Høy markedsaktivitet - vekststrategien fortsetter. AKVA group har fullført et godt tredje kvartal operasjonelt og finansielt.
hovedillInntektene i tredje kvartal 2016 var på 354 MNOK (355 MNOK) og EBITDA var 38 MNOK (41 MNOK). EBITDA marginen i tredje kvartal var 10.8% (11.4%). Veksten i resultatet i kvartalet er motvirket av lav aktivitet i Americas og av restrukturering i AKVA group Danmark A/S.
 
Vekststrategien i AKVA group fortsetter med oppkjøpet av Sperre AS, den ledende ROV- og undervannsleverandøren i akvakulturnæringen, økt kapasitet i Helgeland Plast AS og økt tilstedeværelse i Middelhavet.
 
AKVA group avslutter kvartalet med den høyeste ordreboken noensinne på 886 MNOK.

 
«AKVA group fortsetter å levere stabilt høye marginer til tross for utfordringene vi møter i Americas og i AKVA group Danmark A/S dette kvartalet. De siste årenes transformasjon av AKVA group til å bli et mer lønnsomt og diversifisert konsern er reflektert i Q3 resultatet. Vår vekststrategi fortsetter med oppkjøpet av Sperre AS, investeringer i Helgeland Plast AS så vel som vår ekspansjon i Middelhavet. Driftsmessig og finansielt er AKVA group godt posisjonert for ytterligere vekst. Dette er også forsterket med den høyeste ordreboken noensinne ved utløpet av et kvartal», sier konsernsjefen i AKVA group ASA Trond Williksen.
 


Merdbasert teknologi
Det nordiske området leverte bra i tredje kvartal. Et bredere spekter av produkter bidrar til de gode finansielle resultatene. Helgeland Plast AS fortsetter med gode operasjonelle og finansielle resultater dette året, i tillegg til et positivt bidrag fra Farming Services segmentet med AKVA Marine Services.
 
Vi har opplevd redusert aktivitet i Americas dette kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor, og det har resultert i redusert EBITDA på 8.7 MNOK sammenlignet med samme periode i 2015. Det har vært lav aktivitet i Chile i tredje kvartal og Chile opplevde også nedgang i salg av service i dette kvartalet forårsaket av usikkerhet om fremtidig retning og reguleringer, noe som nå ser ut til å bli løst. Vi har i de siste årene redusert vår finansielle eksponering i Chile betydelig. Den chilenske operasjonen er nå mer strømlinjeformet og forberedt på en opptur når markedet i Chile forbedres. Canada har hatt et uvanlig rolig kvartal. Australia fortsetter å være en liten, men lønnsom operasjon.
 
UK hadde ett greit kvartal og fortsetter å ha en høy andel av inntektene fra service og utleie. Tyrkia fortsetter med nok et godt kvartal og opplever økt aktivitet innen salg av utstyr til Sea Bass og Sea Bream industrien. Eksport til fremvoksende markeder opplevde en lav, men profitabel drift i tredje kvartal. Dette området preges av få, men store kontrakter, og dette gir resultatmessige svingninger fra kvartal til kvartal.
 

Software
Software avsluttet nok et godt kvartal. Både AKVA group Software AS og Wise lausnir ehf opplevde forbedret resultat i forhold til samme periode i 2015. Software erfarer høyere omsetning og marginer i året som helhet sammenlignet med 2015. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterligere.
 

Landbasert teknologi
Det har vært gode finansielle resultater i Aquatec Solutions A/S og Plastsveis AS i tredje kvartal og den høye markedsaktiviteten fortsetter, mens tredje kvartal var et svakt kvartal for AKVA group Danmark A/S. Ny ledelse har utført nødvendige endringer for å gjøre enheten mer effektiv. Restruktureringen har resultert i en negativ EBITDA på 4.9 MNOK i tredje kvartal. Arbeidet med å gjøre enheten mer strømlinjeformet fortsetter i Q4. Det landbaserte segmentet avsluttet kvartalet med en ordrebok som representerer 47 % av den totale ordreboken i konsernet ved utgangen av Q3 2016. Landbasert teknologi har økt inntektene med 85% sammenlignet med samme periode i 2015 og det står for 22% av omsetningen i konsernet i Q3 2016. Dette understreker at landbasert teknologi er i ferd med å bli en større del av AKVA group.
 

Ordrebok
Vi har opplevd god aktivitet i markedet gjennom hele tredje kvartal i 2016. Ordreinngangen i tredje kvartal var 417 MNOK (505). Den underliggende operasjonelle ordreinngangen (justert for engangseffekten ved å inkludere Aquatec Solutions A/S i tredje kvartal 2015) økte fra 318 MNOK til 417 MNOK i kvartalet. Ordreboken var ved utgangen av Q3 2016 886 MNOK (643). Dette er den høyeste ordreboken noensinne for AKVA group.
 

Balansen
Balansen fortsetter å være veldig solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 8.8% (9.1%). Vi klarer å holde veldig lav arbeidskapital til tross for rekordhøy aktivitet. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q3 2016 var 165 MNOK (226 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,179 MNOK (1,163 MNOK) og 438 MNOK (443 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 37% (38%) ved utgangen av Q3 2016.
 

Oppkjøp av Sperre AS - ledende leverandør av ROV-teknologi
Sperre AS vil bli kompetansesenteret i AKVA group med hensyn til ROV-teknologi så vel som undervannsteknologi. Intensjonen og ambisjonen er å utvikle et ubestridt industrielt lederskap innenfor ROV- og undervannsteknologi innenfor akvakulturnæringen. AKVA group ASA kjøper 66% av aksjene i Sperre AS. Transaksjonen ventes å sluttføres 4. november 2016. Verdsettelsen av alle aksjene i Sperre AS er satt til 126.9 MNOK. I tillegg vil AKVA group betale et justeringsbeløp basert på netto gjeld og arbeidskapital ved avslutning av transaksjonen. AKVA group ASA har en opsjon til å kjøpe de resterende 34% av aksjene etter en treårs periode, hvor prisingen er basert på de finansielle resultatene i denne treårsperioden. Oppkjøpet vil bli betalt med kontanter og er finansiert med lån fra Danske Bank.
 

Endringer i organisasjonen
Fra august 2016 og fremover er land basert teknologi tatt ut som et eget område i konsernet. Dette området er ledet av Morten Nielsen som dermed blir med i ledergruppen og som er ansvarlig for all landbasert teknologi i AKVA group. I tillegg er Morten Nielsen daglig leder i både Aquatec Solutions A/S og AKVA group Denmark A/S.
 
Sperre AS vil bli inkludert som en ny enhet i det merdbaserte nordiske segmentet i AKVA group.
 

Utvidelse i Middelhavet - nytt kontor i Spania

Vi ser nå positive signaler i Sea Bass og Sea Bream markedet i Middelhavet. AKVA group etablerer derfor et kontor ved østkysten av Spania. Her vil vi ha en serviceressurs på bakken for å støtte opp kundebasen i området. Dette kontoret vil styrke vår tilstedeværelse og posisjon i regionen rundt Middelhavet.
 
 
Atlantis Subsea Farming AS
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.
 
Atlantis Subsea Farming AS er i dialog med Fiskeridirektoratet og vi avventer endelig svar på søknaden.
 

Framtidsutsikter
Vi anser fremtidsutsiktene på mellomlang sikt til å være gode på grunn av den gode markedsaktiviteten og den høye ordreboken. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet fortsetter. Det landbaserte teknologiområdet vokser i AKVA group. Dette er en trend som er forventet å fortsette og det landbaserte teknologiområdet er i ferd med å bli en større del av AKVA group. Det forventes at UK og Europa vil prestere bra fremover med en økende ordrebok. Canada har hatt færre prosjektsalg så langt i år sammenlignet med fjoråret og vi har moderate forventninger i dette markedet fremover. Vi fortsetter å ha lave forventninger i Chile, men det er positive signaler i markedet. Vår eksponering i Chile er redusert over de siste årene. Våre operasjoner i Tyrkia og Australia er forventet å fortsette den gode trenden i de neste kvartalene med en god ordrebok. Eksportsalg til fremvoksende markeder har en mer optimistisk start på året sammenlignet med i fjor, men aktiviteten vil fortsette å svinge på grunn av virksomhetens art. AKVA group søker aktivt etter strategiske oppkjøpsmuligheter innen relevante segmenter. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment.
 

Om AKVA group
AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 768 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på NOK 1.4 milliarder i 2015. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.
 
 
Datert: 3. november 2016
AKVA group ASA
 
Web: www.akvagroup.com
 
 
 
KONTAKTPERSONER:
 
Trond Williksen Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com

 
Eirik Børve Monsen Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com