11.05.2017

AKVA group ASA: 1Q 2017 finansiell rapportering

God markedsaktivitet i alle regioner
hovedillAKVA group har fullført første kvartal med sterk vekst i ordreinngang og omsetning. Inntektene i første kvartal 2017 var på 510 MNOK (393 MNOK) og EBITDA var 54 MNOK (40 MNOK). EBITDA marginen i første kvartal var 10.6% (10.1%). Resultat etter skatt økte til 20 MNOK sammenlignet med 13 MNOK i første kvartal 2016.
 
AKVA group avslutter kvartalet med en ordrebok på omtrent 1.1 MRD.
 
Et halvårlig utbytte på 0.50 NOK per aksje ble utbetalt i mars 2017.
 
 
Merdbasert teknologi
Vi opplevde økt omsetning og marginer innenfor det merdbaserte segmentet sammenlignet med samme periode forrige år, med det norske markedet som driver til veksten. Oppkjøpene av AD Offshore og Sperre, som ble gjort i Q2 og Q4 2016, har bidratt til denne veksten med både omsetning og EBITDA.
 
Markedsaktiviteten i Chile var god og dette reflekteres med økt omsetning og en økt ordrebok. Samlet positiv utvikling både i Chile og i Canada, selv om Canada hadde lavere inntekter ble ordre inngangen bedret.
 
For Export, økte Skottland inntektene sammenlignet med forrige år med høyere aktivitet i prosjektmarkedet, som også bidrar til å øke ordreboken. Driften i Tyrkia er stabil og vi øker også tilstedeværelsen i Spania og Hellas.
 
Software
Software segmentet har økte inntekter sammenlignet med Q1 2016, men opplever reduserte marginer sammenlignet med Q1 2016. Marginene i den islandske ERP-virksomheten (Wise ehf) har vært under press gjennom kvartalet, noe som fører til nedgang i marginer. Den norske virksomheten innenfor segmentet er i ferd med å lansere nye produktmoduler, samt å øke salgsaktiviteten for å forbedre det finansielle resultatet i tiden fremover. 
 
Landbasert teknologi
Inntekter og marginer øker for det landbaserte segmentet sammenlignet med forrige år. Aktiviteten i segmentet er høy med økende ordrebok og høy tilbudsaktivitet sammenligner med Q1 2016. Restruktureringen av den danske virksomheten i 2016 (AKVA group Denmark) har forbedret kostnadsposisjonen i segmentet.
 
Balansen
Balansen er fortsatt solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 6.8% (4.3%). Tolvmåneders gjennomsnittlig arbeidskapital er 5.7%, noe som er det laveste de siste ni kvartalene foruten Q4 2016. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q1 2017 var 180 MNOK (230 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1,425 MNOK (1,117 MNOK) og 446 MNOK (435 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 31% (39%) ved utgangen av Q1 2017.
 
Atlantis Subsea Farming AS
I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.
 
Fiskeridirektoratet har informert om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av opptil 2 konsesjoner, men har avslått søknaden på de andre 4 konsesjonene det ble søkt om. Den 9.mai 2017 sendte selskapet inn en klage på avslaget. Klagen er begrenset til å omfatte 2 av de 4 konsesjonene selskapet fikk avslag for.
 
Utbytte på 0.50 NOK per aksje utbetalt i Q1 2017
Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. I henhold til AKVA group ASA's utbyttepolicy ble det utbetalt et utbytte på 0.50 NOK per aksje i mars 2017. Total utbyttebetaling i mars 2017 ble 12.9 MNOK.
 
Ordrebok
Vi har opplevd god markedsaktivitet i alle regioner gjennom første kvartal i 2017. Ordreinngangen i første kvartal i 2017 var 589 MNOK (441 MNOK). Ordreboken ved utløpet av første kvartal 2017 var 1,077 MNOK (697 MNOK). 430 MNOK av den totale ordreboken ved utgangen av Q1 2017 er relatert til landbasert teknologi.
 
Framtidsutsikter
Selskapet vokser og vi styrker organisasjonen og fokuserer på å forbedre vår konkurranseposisjon i alle markeder og i alle ledd i verdikjeden.
 
Vi har inngående kunnskap og kompetanse på tvers av et bredt spekter av potensielle eksportmarkeder, men vi tenderer på å fokusere våre ressurser på de områdene vi mener har det største potensialet.
 
Innenfor det landbaserte segmentet erfarer vi høy tilbudsaktivitet og forventer at denne aktiviteten er høy i kommende kvartaler.
 
Om AKVA group
AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har  842 ansatte, kontorer i 9 land og en omsetning på NOK 1.6 milliarder i 2016. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 40 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.
 
 
Datert: 11. mai 2017
AKVA group ASA
 
Web: www.akvagroup.com
 
 
 
KONTAKTPERSONER:
 
 
Hallvard Muri
Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 58 07 50
E-post: hmuri@akvagroup.com
 
 
Simon Nyquist Martinsen
Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 00 42
E-post: snmartinsen@akvagroup.com