11.08.2017

Cloud teknologi, Fishtalk og AKVA connect – løsninger og ambisjoner

Ny teknologi gir nye muligheter – ikke minst er det gjeldende innen datateknologi. Vi har alle hørt ord som cloud, skyløsninger og Big Data - og selv om mange av oss benytter cloud løsninger i det private, er det ikke så mange som har en presis oppfattelse av hva begrepet egentlig betyr. Det er kanskje heller ikke så viktig hvis vi kan forstå hvilke muligheter cloud teknologier åpner for oss som brukere av ulike software-løsninger. Som alle andre software-tilbydere jobber også AKVA group med denne typen løsninger, og vi er opptatt av hva løsningene kan bety for kundene våre i praksis.
akva overviewHva kan det bety på kort sikt og hva kan det bety på lengre sikt – både for enkeltselskap og for bransjen som helhet? I denne artikkelen vil vi beskrive med enkle, ikke-tekniske begreper våre visjoner og ambisjoner knyttet til cloud-teknologi og hvordan det skal gi våre produkter i Fishtalk-familien og prosesstyringssoftwaren AKVA connect bedre brukeropplevelser og samhandling.

På kort sikt er vi overbevist om at Cloud-teknologi først og fremst handler om å gjøre hverdagen enklere for de som bruker systemene våre. Teknologien vil gjøre det enklere for ulike software-løsninger å utveksle data; og helt konkret for våre kunder vil det bety at en røkter slipper å punche data fra fôringssystemene inn i Fishtalk – enten dataene kommer fra AKVA groups egen fôrings-software eller fra en av konkurrentenes. Eliminering av punchefeil er viktig, og det frigjør tid til andre oppgaver. Kontroll av tallene er fortsatt viktig, men det trenger ikke skje ved at de punches hver dag. Cloud-teknologier vil gi mer sømløs overføring av data mellom ulike produkter i AKVA-familien, og på sikt mellom AKVA produkter og andres software-løsninger.

Cloud-teknologi åpner også opp for å relativt enkelt gjøre data tilgjengelig på mobil, nettbrett og andre arbeidsflater enn bare PC, samt gjøre registreringer av arbeidsoperasjoner og data direkte under gjennomføring av operasjoner og inspeksjoner. Et eksempel er registering av data under lusetellinger og lusebehandling eller inspeksjon av merd daglig. Sammen med viktige kunder har AKVA group utviklet APP-løsninger for disse arbeidsoperasjonene som lanseres i disse dager. APPene kommuniserer med Fishtalk programvaren slik at registreringer som gjøres under operasjonene registreres direkte i databasene. Våre ambisjoner på sikt er at ulike digitale grenseflater kan hente data fra alle AKVA groups software-løsninger, enten det er fra Fishtalk-familien, fra fôringssoftware, fra flåtestyring eller fra miljøsensorikk.

AKVA group har jobbet med å etablere noen overordnede designprinsipper for slike løsninger, og prinsippene er basert på vår mangeårige kunnskap om bransjen og våre kunder. Vi har fått utmerkede innspill av EGGS Design (www.eggsdesign.no) – et anerkjent byrå som har utviklet designkriterier for andre bransjer og aktører. Det å hente inspirasjon fra hva andre aktører og industrier har gjort på dette feltet er ikke så dumt. De viktigste designprinsippene for våre APP-løsninger vil være at de er enkle å bruke, at de er tilpasset meg som bruker (rolle) og at APPene skal bidra til å effektivisere arbeidshverdagen. Den viktigste innsikten får vi likevel fra tett samarbeid med våre kunder.

Ingen rocket science med andre ord, men disse prinsippene skal vi og våre kunder leve med en god stund. Det er derfor viktig at prinsippene er enkle å forstå og at de står seg over tid. Kundene våre vil også kjenne igjen AKVA group sin generelle design i de nye løsningene – vi er opptatt av helhet og soliditet, samtidig som vi ønsker å tilby nye løsninger. Kundene skal kjenne igjen AKVA group sin design og arbeidsmetodikk – enten man er på den ene eller andre arbeidsflaten eller ut fra den rollen man har i bedriften.

Nettopp det med rolle er viktig når digitale arbeidsflater skal designes. Det er forskjell på behovet til en produksjonsleder som har ansvar for mange lokaliteter og en person som har ansvaret for å fôre fisken. Det er forskjeller i hva slags informasjon disse personene har behov for å se, for å registrere og ikke minst rapportere. Vår ambisjon er å utvikle verktøy som tilbyr skreddersøm for ulike roller i selskapet, og vi jobber med løsninger for dette hver dag sammen med kundene våre. Vi er nødt til å forstå arbeidshverdagen til hver enkelt, samt de formelle kravene et selskap står overfor – internt og eksternt.

Cloud teknologi gir muligheter for å prosessere meget store mengder data fra mange ulike kilder – såkalt Big Data. For oppdrettsnæringen vil Big Data analyser gi muligheter for å forstå kompliserte sammenhenger på en ny måte og generere ny kunnskap. Et eksempel er å bedre forstå miljøet i sjøen langs kysten og rundt oppdrettsanleggene og hvordan ulike parametere påvirker selve produksjonen. Cloud teknologi kan åpne for å kombinere datakilder fra en rekke aktører, prosesserer dataene, gjøre de tilgjengelige og gi en respons tilbake til anleggene. Men selv om disse mulighetene er åpenbare, er det både juridiske, tekniske og strategiske hindringer som må løses. Denne typen arbeid krever en form for struktur og avtaleverk som må opparbeides, og det må etableres en kultur for denne måten å jobbe på. Gode Big Data prosjekter i oppdrettsnæringen har et mer langsiktig perspektiv og krever noe annet enn utvikling av bedriftsspesifikke systemer.

I AKVA group er vi på kort sikt mest opptatt av hva cloud teknologi kan gi av muligheter for å gjøre hverdagen enklere for kundene våre gjennom brukertilpassede løsninger på ulike digitale flater. Teknologien åpner også for økt samspill mellom ulike software-løsninger i bransjen – både internt i  AKVA-familien og i forhold til andres software-løsninger. Det gir spennende muligheter, men løsningene må bidra til å gjøre hverdagen enklere og datasikkerhet og forretningsmessige forhold må ivaretas – det er både kunder og software leverandører tjent med. Big data analyser vil gi helt nye arenaer for læring og kunnskapsgenerering, men slike prosjekter krever bevissthet og modenhet hos bransjen som helhet.