02.03.2015

Det beste året noensinne for AKVA group

Vi er stolte over å fullføre det beste året noensinne for AKVA group. Høy ordrebok og fortsatt god markedsaktivitet gir oss positive forventninger til de kommende kvartalene, sier konsernsjef i AKVA group ASA Trond Williksen.
2015-best-year-ever2014 har vært det beste året noensinne for AKVA group med en total omsetning på 1.246 MNOK og en EBITDA på 103 MNOK. Fjerdekvartal 2014 er tradisjonelt lavsesong for AKVA group, men en har hatt god vekst i kvartalet sammenlignet med samme periode i 2013. Omsetningen i kvartalet endte på 305 MNOK (246 MNOK) med en EBITDA på 13 MNOK (9 MNOK). Ordreboken er den nest høyeste noensinne, skriver selskapet i en børsmelding.

Merdbasert teknologi

Fjerdekvartal er tradisjonelt lav sesong for det nordiske segmentet. Omsetning og marginer har likevel stabilisert seg på et høyere nivå sammenlignet med samme periode i 2013. Endring i produktmiksen forklarer det meste av reduksjonen i margin sammenlignet med de foregående kvartalene i 2014. Chile hadde et bra kvartal og den positive utviklingen i markedet fortsetter. Vi fortsetter å følge utviklingen nøye. Canada avsluttet et veldig godt år til tross for et noe roligere Q4 som en følge av færre leveranser i dette kvartalet. Eksportvirksomheten til fremvoksende markeder har hatt lavere aktivitet i kvartalet. Ingen resultateffekter fra den tidligere annonserte Russiske kontrakten er inkludert i 2014. UK fortsetter med stabil, men noe lavere aktivitet sammenlignet med de foregående kvartalene. Totalt sett har UK hatt et veldig godt år. Vårt selskap i Tyrkia hadde et godt kvartal og et lønnsomt år i 2014.

Software

AKVA group Software AS i Norge fortsetter å levere stabil topplinje og solide marginer og har avsluttet enda et solid år. Wise lausnir ehf på Island har hatt en godt andre halvår i 2014. Dette kombinert med en litt roligere start på året fullfører et finansielt greit år for selskapet. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til software segmentet ytterliggere.

Landbasert teknologi

LBT har opplevd vesentlig økt aktivitet og forbedret resultat i 2014 sammenlignet med foregående år og AKVA group Denmark A/S er lønnsomt i 2014. Til tross for en vesentlig forbedret finansiell situasjon i LBT over de siste årene så er vi fortsatt ikke tilfreds, men vi mener at den forbedrede organisasjonen sammen med en kontrollert kostnadsbase og kontantstrøm vil sikre lønnsom drift fremover.

Ordrebok God aktivitet i markedet har resultert i en god ordreinngang og dette har igjen resultert i at ordreboken er den nest beste noensinne for AKVA group. Ordreinngangen i kvartalet var på 460 MNOK (467 MNOK) og ordreboken ved slutten av Q4 var 504 MNOK (520 MNOK).

Balansen

Balansen anses som solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er forbedret fra 12% ved utgangen av Q4 2013 til 10% ved utgangen av Q4 2014. Vi klarer å holde lav arbeidskapital til tross for vesentlig aktivitetsøkning i 2014. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q4 2014 var 144 MNOK sammenlignet med 96 MNOK ved utgangen av Q4 2013. Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 904 MNOK og 389 MNOK. Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 43% (47%) ved utgangen av Q4 2014.

Framtidsutsikter

De positive forventningene til alle våre markedssegment opprettholdes. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet er forventet å fortsette inn i de neste kvartalene. Etterspørselen er drevet av høye laksepriser som igjen genererer investeringer i økt effektivitet og bærekraftige løsninger for merdbaserte og landbaserte anlegg. Sterk utvikling er forventet i det chilenske markedet drevet av økte investeringer fra de store aktørene for å lage større og mer bærekraftige anlegg. Vi følger det chilenske markedet nøye og vil justere vår virksomhet i henhold til utviklingen. Våre selskap i UK og Canada er forventet å prestere bra i de neste kvartalene med en vesentlig ordrebok og en stor andel service og ettersalg. Landbasert er forventet å ha en positiv utvikling med voksende prospektmasse i flere markeder. Prospekt innenfor laks øker spesielt mye.  Inntjeningen er forventet å være mer stabil fremover. Eksport salg til fremvoksende markeder vil fortsette å svinge på kort sikt, men dette markedet utgjør en stor mulighet over tid. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment. Introduksjonen av utleiemodell i Norge er forventet å gi positive finansielle resultat fremover.