22.09.2015

Fremtidig vekst i lakseoppdrett

Framtidig vekst i lakseoppdrett gjennom tradisjonell oppdrett i sjø eller med ny teknologi på land?
2015-future-growth-salmonFor øyeblikket står tradisjonelle lakseoppdrettere over hele verden overfor følgende fakta:
  • Prisene er høye
  • Etterspørselen er god
  • Fiskehelse driver produksjonskostnadene
  • Økende fôrpriser driver produksjonskostnadene
  • Vekst begrenses av strenge reguleringer og biologiske utfordringer
Med Norge som eksempel, har staten stoppet alle utlysninger av nye produksjonskonsesjoner inntil den norske oppdrettsnæringen har kontroll med lakselusproblemet. Den eneste tilgjengelige veksten som tilbys er forbundet med strenge reguleringer – vekst på 5 % med et krav om et maksimumsnivå på 0,2 kjønnsmodne hunnlus per fisk og maksimalt 2 medisinbehandlinger per produksjonsperiode.

Under disse omstendighetene intensiveres utviklingen av ny teknologi for både behandling og forebyggende tiltak mot lakselus, og forskjellige forsknings- og bransjeprosjekter har oppnådd lovende resultater. Imidlertid, til tross for iherdig innsats, har ingen av disse hittil klart å løse de biologiske utfordringene, men kun dempet dem til en viss grad.

Det er i denne virkeligheten, sammen med stadige forbedringer i RAS-teknologi og produksjonserfaring, at et paradigmeskifte rykker stadig nærmere: landbasert oppdrett. Tradisjonelle argumenter mot landbasert oppdrett har vært høye investeringer og kraftkostnader og utilstrekkelig ledig plass på land.

Ved hjelp av detaljerte beregninger, er Deloitte uenig i disse argumentene. Vi har sett på produksjons- og investeringskostnadene for både tradisjonelle oppdrett i merd og landbasert oppdrett i RAS. Beregningene viser en anslått produksjonskostnad på kr 26,50 per kilo for det tradisjonelle produksjonssystemet med yngel som settes ut i sjøen ved en vekt på 100 gram. Det interessante resultatet er at den estimerte produksjonskostnaden på land er tilnærmet lik, med kr 26,75 per kilo.

Med hensyn til investeringer, er kostnaden i størrelsesorden kr 325-400 millioner for produksjon av 5 000 tonn med laks i åpne merder i sjøen. Dette inkluderer fire konsesjoner med en markedspris på kr 60-80 millioner. Når vi ser på landbasert oppdrett, der vi antar at konsesjonene vil være gratis – anslås investeringskostnaden for et tilsvarende produksjonsvolum å være i området kr 300-450 millioner.

Med disse tallene i mente, kan vi forberede oss på en økning i verdens lakseproduksjon, ikke i sjø, men på land.