13.07.2017

God teknologi gir god biologi

Oppdrett vil være en essensiell faktor i utfordringen med matvareproduksjon for en verdensbefolkning som ifølge WHO vil nå 9,7 milliarder i 2050. Da er det viktig å tilrettelegge en bærekraftig og effektiv næring som ser verdien av å investere i utvikling, for eksempel innen innovative vaskesystemer.
bt smarteye laksFisk og sjømat er mye mer bærekraftig og har et lavere klimaavtrykk enn kjøtt og meieriprodukter. Forskning viser at en kilo laksefilet fra oppdrett til grossist gir et utslipp på ca 2,5 CO2-ekvivalenter, enheten som brukes i klimagassregnskap for å sammenligne utslipp. Karbonavtrykket til oppdrettslaks er dermed langt lavere enn produksjon av for eksempel storfe (30 CO2-ekvivalenter per kilo) og svin (5,9 CO2-ekvivalender).

 – Å bruke havet som det nye matkammeret for å fø en økende befolkning med masse sunne næringsstoffer, gode proteinkilder, og ikke minst Omega-3- og mange mikronæringsstoffer kommer til å være en av de store utfordringene, men også enorme mulighetene vi har, uttaler EAT-gründer og lege Gunhild Stordalen i et intervju med laks.no.

Enormt potensial
Stadig flere forbrukere bryr seg om hvor maten deres kommer fra, men det er ennå ikke mange som vet at laks er mye mer klimavennlig enn alle andre typiske kjøttmiddager. Det har globale konsekvenser, og er definitivt noe man bør ta med i regnestykket når man legger middagsplanene.

Bare fem prosent av matproduksjon kommer i dag fra havet, og det betyr at det er et enormt potensial i en fremtidsrettet industri. Oppdrettsnæringen har utfordringer, men dette er spørsmål som har et svar. Teknologi er det fremste løsningsverktøyet i denne sammenheng, og det brukes nå mye ressurser på innovasjon i havbruksnæringen.

Vask for velferd og verdi
Det investeres milliarder av dollar i oppdrettsnæringen verden rundt. Effektivisering av drift av oppdrettsanlegg er et utrolig viktig moment i denne sammenheng, og da er et naturlig skritt å sørge for bedre notvask, et område AKVA group satser mye på.

fnc8 notvasker temp file
– Hvorfor er renhold av nøter viktig for bærekraftig oppdrett av sunn fisk?

– Forskjellen på en ren not og en skitten not er enorm, og har veldig mye å si for fiskens velferd og helse. Økt begroing på noten gir redusert vanngjennomstrømming og kan føre til oksygenmangel for fisken. Siden begroing er knyttet til årstider med relativt høye sjøvannstemperaturer, vil oksygeninnløsningen være lavere enn i kalde perioder. Dette, kombinert med økt metabolisme og stress, vil kunne gi et betydelig redusert fôropptak, og i ytterste konsekvens - høy dødelighet, forklarer Guttorm Lange i AKVA group.

– Et annet aspekt ved dårlig renhold er rensefisken, som beiter naturlig på groe. Hvis det er mye groe tilgjengelig, blir den mindre effektiv med tanke på å ta lus på laksen. Vi vet også at ulike typer parasitter, bakterier og virus kan ha sitt reservoar i begroing – noe det er mistanke om at også er tilfellet med lakselus. Det er en grunn til at vi vasker våre hjem og våre klær - det er for å bli kvitt bakterier. Å tilrettelegge for et optimalt miljø i merden sørger for bedre velferd, økt vekst og lavere dødelighet. God velferd gir god helse, som igjen gir god økonomi, fastslår Lange.

Samarbeid for effektivisering
Så, rene nøter er altså utvilsomt en viktig faktor i å skape bedre effektivitet i oppdrettsnæringen. Da er neste naturlige spørsmål; hvordan sørger man for god notvask? AKVA group har den siste tiden investert mye i dette området, og har blant annet inngått fruktbare samarbeid med to norske bedrifter som har mye ekspertise som kan bidra til bedret vask; ROV-produsenten Sperre og pumpeleverandøren KCC Power System.

– AKVA group har tett kontakt med aktører i oppdrettsnæringen over hele verden, og vet hva utfordringene er i denne sammenheng. Vi har i en årrekke levert moderne sensorsystemer som overvåker merdene og gir relevant informasjon om hva som er riktig med tanke på vaskeprosessen. Nå jobber vi for at det skal bli enda enklere å foreta notvask hyppigere, bedre og mer skånsomt, forteller Roy Magne Ohren, salgssjef i AKVA group.

Markedets mest skånsomme vasker
Sperre AS, som AKVA group kjøpte opp 66 prosent av høsten 2016, har utviklet Flying Net Cleaner 8. Denne vil være et viktig verktøy for de som vil effektivisere og modernisere sin vaskeprosess.

djupetsfront

– AKVA FNC8 notvasker er en trygg, kraftig ROV notvasker som er enkel å operere. Den kan styres både mobilt fra merdkanten og fra kontrollrommet. Dette er markedets mest skånsomme vasker, siden den bruker mindre trykk og mindre vann enn alle sammenlignbare løsninger. Samtidig er den, på grunn av fravær av skarpe hjul eller belter som kan skade noten, mye bedre med tanke på slitasje på notlin, maskebrått og rømningsfare. Det er noe både oppdrettere, serviceselskaper og andre har etterlyst, sier Ohren.

FNC8 er basert på et patentsøkt prinsipp som sikrer at riggen er i balanse uansett om den vasker horisontalt, vertikalt eller opp ned. Dette gjør det enkelt for operatøren å velge den vaskeretning som er mest hensiktsmessig uansett hvilken type not man har med å gjøre.

– Hastigheten på vaskeriggen er viktig for de som utfører jobben. FNC8 kan oppnå en vaskeeffektivitet som er langt over det som tilbys i dag. Brukervennligheten til FNC8 er også stor ved at det er bygget inn flere auto-funksjoner og avanserte kamerasystemer og sensorer som overvåker vaskingen, sier Ohren.

Spesialtilpasset høytrykksvask
Produktene KCC Power System skal levere til verft, oppdrettsanlegg, serviceselskaper og andre aktører innen havbruksnæringen, er høytrykks pumpesystemer som benyttes til blant annet notvask, skrogvask og ringvasker. Blant annet er bedriften eneforhandler av de solide tyske KAMAT-produktene, som har et meget godt renommé.

– Det er snakk om relativt likt pumpeutstyr som det vi har levert til offshore- og onshorekunder tidligere, men optimalisert til bruk innen akvakultur. Det at vi i KCC utfører design og sammenstilling/produksjon i egne lokaler gir systemene stor fleksibilitet med tanke på nødvendige endringer eller kundeønsker. Vi kan løse de fleste utfordringer på området, og tilbyr fleksible, spesialtilpassede løsninger til hver kunde, enten det gjelder standardsystemer i container eller innebygget pumpesystem på båt, påpeker teknisk sjef Kjetil Horve.

– Vår erfaring så langt er at aktører innen akvakultur har de samme ønskene og behovene som våre kunder offshore: Høy kvalitet, stabil oppetid, lite fotavtrykk, minimal vibrasjon/støy, enkel installasjon og vedlikehold, godt servicetilbud, samt krav til god dokumentasjon. Vi forstår forholdene oppdrettsnæringen jobber i og kan levere det kundene behøver for å holde rent, fastslår Tor Paust-Andersen i KCC.

Global teknologi- og kompetanseoverføring
Som det kom frem på RIO20+-konferansen: 1 milliard mennesker på kloden sulter, mens 1 milliard mennesker er overvektige. Akvakultur kan spille en viktig rolle i å løse begge disse verdensproblemene, men det krever utvikling av bærekraftige løsninger verden rundt. Lakseoppdrett er på mange måter driveren av utvikling av teknologi innen havbruksnæringen, men akvakultur er veldig mye mer enn laks, som faktisk bare utgjør 2,9 prosent av den globale sjømatproduksjonen.

– Vi risikerer at det blir en gulf mellom lakseoppdrett, som investerer mye i teknologiutvikling og innovasjon, og oppdrett av andre arter. Ennå legges det lite til rette for overføring av kunnskap og løsninger. Det er en utfordring for global akvakultur, men samtidig en gigantisk mulighet, fastslår Trond Severinsen, COO Exports, AKVA group.

Å få til en global industrialisering av havbruksnæringen gjennom overføring av teknologi og kompetanse fra lakseoppdrett til andre arter vil være utrolig krevende, men har et enormt potensial. Spesielt når man tenker på at utvikling av en fremtidsrettet og bærekraftig oppdrettsnæring i low-tech land hvor det ikke er mye kapital til å investere kan være veldig samfunnsnyttig, både gjennom å skape arbeidsplasser og motvirke fattigdom, samt ved å sørge for bedre tilgang på klimavennlig, proteinrik mat i fattige deler av verden.

– Det blir en tøff jobb som vil kreve at det legges mye ressurser i utdanning, opplæring og kompetanseoverføring, samt tilrettelegging av lakseoppdretts-teknologi innen annet oppdrett. AKVA group er i hvert fall klare til å gjøre en innsats her. Vi har som mål å være noe mer enn en leverandør av teknologi – vi vil være en samarbeidspartner som sammen med alle andre aktører i næringen sørger for kontinuerlig fremdrift og utvikling, sier Severinsen.

Mål for fremtiden
Havbruksnæringen har sine utfordringer, og det er alltid behov for effektivisering og utvikling for å kunne bistå med å mate en voksende befolkning. Det krever fremtidsrettede aktører som satser på innovasjon, og leverer det bransjen trenger for å lykkes.

– AKVA group sitt mål er å være en lønnsom leverandør av løsninger og service som bidrar til å bedre våre kunders inntjening og bærekraft. Vi ønsker enkelt forklart å være din teknologi- og servicepartner innen global akvakultur, og kan levere alt fra komplette land- eller sjøbaserte oppdrettsanlegg til det mest moderne innen vaskesystemer, sier Roy Magne Ohren.