05.11.2015

Q3 Sterk inntjening og vekst fortsetter

AKVA group har fullført nok et sterkt kvartal. Inntektene i Q3 2015 var på 356 MNOK (330 MNOK) og EBITDA var 41 MNOK (34 MNOK). EBITDA marginen i tredje kvartal var 11.4% (10.4%). Alle forretningsområder bidrar positivt til resultatet i tredje kvartal. Finansielt er dette det beste året noensinne for AKVA group ASA. Ordreboken er også den høyeste noensinne. Det vil bli utbetalt et utbytte på NOK 1.00 per aksje i Q4 2015.
corporate profile image lights 1«AKVA group har fullført nok et sterkt kvartal og vi er glade for å kunne annonsere at det vil bli utbetalt et utbytte i henhold til selskapets utbyttepolicy. Utbetaling av utbytte reflekterer vår sterke underliggende inntjening og finansielle situasjon. Vi er også glade for å ønske Aquatec Solutions A/S velkommen til gruppen. Vi mener at oppkjøpet vil styrke vår posisjon i det landbaserte segmentet betydelig.», sier konsernsjefen i AKVA group ASA Trond Williksen.
 

Merdbasert teknologi

Tredje kvartal er tradisjonelt et godt kvartal i det nordiske markedet på grunn av høy aktivitet. Den sterke inntjeningen fortsetter med en delvis endret produktmiks sammenlignet med 2014. Et bredere spekter av produkter bidrar til inntekter og profitt i 2015. For å være forberedt på lavere markedsaktivitet i Chile i andre halvår av 2015 ble kostnadsbasen og antall ansatte redusert i Q2 2015. Service og ettersalg kombinert med stram kostnadskontroll gir en profitabel Q3 i Chile på tross av et utfordrende marked. Hittil i år har Chile hatt et godt år grunnet et sterkt første halvår. Canada fortsetter de gode prestasjonene i Q3 og resultatet hittil i år er det beste noensinne, og i tillegg har de en høy ordrebok. Vårt selskap i UK fortsetter de gode prestasjonene i Q3 med det beste resultatet noensinne hittil i år, og i tillegg har også de en høy ordrebok. Tyrkia fortsetter med god inntjening i Q3 og har også det beste resultatet noensinne hittil i år. Vi har hatt lav aktivitet i eksport til fremvoksende markeder i Q3. Dette området preges av få, men store kontrakter, og dette gir resultatmessige svingninger fra kvartal til kvartal.
 

Software

AKVA group Software AS fortsetter å levere stabil topplinje og solide marginer med forbedrede inntekter og marginer sammenlignet med samme periode i 2014. Wise ehf fortsetter med god inntjening og med forbedret finansielt resultat sammenlignet med samme periode i 2014. Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler. Disse produktmodulene vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterligere.
 

Landbasert teknologi

Landbasert teknologi har opplevd forbedret inntjening sammenlignet med foregående år og forrige kvartal. AKVA group Denmark A/S har hatt brukbar inntjening hittil i år, men det er fortsatt rom for finansiell forbedring. Plastsveis AS er i rute med god inntjening hittil i år. Dette resulterer i en EBITDA på 7,0 % for det landbaserte segmentet i Q3 2015. Aquatec Solutions A/S vil bli inkludert i det konsoliderte resultatet fra Q4 2015 og fremover. Balansen og ordreboken er inkludert ved utgangen av Q3 2015. Det landbaserte segmentet avslutter tredje kvartal med en god ordrebok.
 

Ordrebok

Vi erfarer fortsatt god aktivitet i markedet i Q3. Ordreinngangen i Q3 var 505 MNOK (201). Ordreboken var ved utgangen av Q3 på 643 MNOK (349). Før inkluderingen av Aquatec Solutions A/S er dette den høyeste ordreboken noensinne i et tredje kvartal for AKVA group. Ordreinngangen og ordreboken til Aquatec Solutions A/S var i Q3 på 187 MNOK. Etter Aquatec Solutions A/S ble inkludert ender vi kvartalet med den beste ordreboken noensinne.
 

Balansen

Balansen anses fortsatt som solid. Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende omsetning er 9.1% (8.4%). Vi klarer å holde lav arbeidskapital til tross for vesentlig aktivitetsøkning det siste året. Tilgjengelig likviditet ved slutten av Q3 2015 var 226 MNOK (183 MNOK). Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 1 160 MNOK (836 MNOK) og 443 MNOK (375 MNOK). Dette resulterer i en egenkapitalprosent på 38% (45%) ved utgangen av Q3 2015.
 

Utbetaling av utbytte på NOK 1.00 per aksje i Q4 2015

Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. I henhold til AKVA group ASA's utbyttepolicy vil det bli utbetalt et utbytte på NOK 1.00 per aksje i Q4 2015. Den totale utbytteutbetalingen i Q4 2015 vil bli 25.8 MNOK. Aksjene i selskapet noteres «eks-utbytte» 12. november 2015 og utbetalingen av utbytte skal skje senest 20. november 2015.

 
Oppkjøp av Aquatec Solutions A/S

Oppkjøpet ble fullført 30. september 2015. AKVA group ASA har kjøpt alle aksjene i Aquatec Solutions A/S for 35 MDKK. I tillegg vil AKVA utbetale et justeringsbeløp basert på netto rentebærende gjeld og arbeidskapitalsituasjonen i Aquatec Solutions den 30. september 2015. AKVA vil også utbetale et tilleggsvederlag (earn-out) basert på faktisk EBITDA i Aquatec Solutions for 2015 og 2016. Partene har blitt enige om en estimert nåverdi på tilleggsverderlaget på 21.6 MDKK basert på dagens budsjetter og prognoser. Oppkjøpet vil bli betalt i kontanter og er finansiert med lån fra Danske Bank. Aquatec Solutions vil styrke AKVA groups posisjon i det landbaserte segmentet. Aquatec Solutions vil bli operert som en egen enhet fremover.
 

Framtidsutsikter

Vi anser fremtidsutsiktene på mellomlang sikt til å være gode på grunn av den gode markedsaktiviteten og den høye ordreboken. Q4 er tradisjonelt lavsesong i det nordiske segmentet, noe som vil påvirke gruppens kvartalsmessige inntjening som vanlig. Den sterke etterspørselen i det nordiske markedet er forventet å fortsette, med økt fokus i investeringer i landbasert teknologi. UK og Canada er forventet å prestere bra i de neste kvartalene med en vesentlig ordrebok og en stor andel service og ettersalg. Vi har lave forventninger i Chile. De fleste av våre Chilenske kunder sliter med lav inntjening og det er et behov for restrukturering i bransjen. Situasjonen er forventet å vare, og vi er godt i gang med å justere våre ressurser, kostnader og aktivitetsnivå, mens vi opprettholder en god andel av service og ettersalg. Landbasert teknologi er forventet å ha en positiv utvikling på grunn av voksende ordrebok og prospektmasse. Oppkjøpet av Aquatec Solutions A/S vil bidra til en positiv utvikling i dette segmentet. Eksportsalg til fremvoksende markeder vil fortsette å svinge på kort sikt, men vi forventer bedret prosjektaktivitet i de neste kvartalene. Vi fortsetter arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle våre segment.
 

Om AKVA group

AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har ca 690 ansatte, kontorer i 8 land og en omsetning på NOK 1.2 milliarder i 2014. Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge.
 
 
Datert: 5. november 2015
AKVA group ASA
Web: www.akvagroup.com
 
  
KONTAKTPERSONER:
 
Trond Williksen
Konsernsjef
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 01 73
E-post: twilliksen@akvagroup.com
 
 
Eirik Børve Monsen
Finansdirektør
Telefon: +47 51 77 85 00
Mobil: +47 91 63 98 31
E-post: emonsen@akvagroup.com