Alminnelige innkjøpsbetingelser for AKVA group ASA

- når selger helt eller delvis skal installere/montere produktet

1.    INNLEDNING
Disse alminnelige innkjøpsbetingelsene kommer til anvendelse på AKVA group’s kjøp av Produkter når selger også helt eller delvis skal stå for installasjon/montering av Produktet i den utstrekning ikke annet er skriftlig avtalt mellom AKVA group og selger av Produktet.

2.    PARTENE
AKVA group ASA, et børsnotert allmennaksjeselskap (registrert i Norge med organisasjonsnr.  NO 931 693 670 MVA), eller datterselskap av AKVA group ASA («Kjøper»); og

Det firma eller den person som er selger av en Leveranse til Kjøper og angitt som selger i Kjøpers bestilling («Selger»).

3.    DEFINISJONER
Definerte ord og begreper angitt med stor forbokstav i disse innkjøpsbetingelsene eller annet Kontraktdokument skal anses ha følgende betydning med mindre annet er skriftlig angitt:

«Bestilling» betyr Kjøpers skriftlige aksept av et tilbud fra Selger eller en bestillingsordre utstedet av Kjøper om Leveransen.

«Kontrakt» betyr de Kontraktdokumenter som til sammen utgjør avtalte vilkår og betingelser for kjøpet.

«Kontraktdokument» betyr ethvert skriftlig dokument som angir avtalte vilkår og betingelser for kjøpet.

«Kontraktssum» betyr det som fremgår av punkt 5.1 og 5.2.

«Leveransen» betyr Produktet og resultatet av det arbeid som etter Kontrakten skal utføres av Selger.

«Monteringsstedet» betyr det sted hvor Produktet skal endelig monteres og umiddelbart tilsluttede områder som hører nødvendig sammen med det i forbindelse med transport, lossing og lagring av Produktet.

«NLM 19» betyr Norsk Industris alminnelige betingelser utgitt i 2019 for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige og som gjelder som standard innkjøpsbetingelse for kjøpet med mindre uttrykkelig avtale, Bestillingen eller disse alminnelige innkjøpsbetingelsene oppstiller avvikende regulering.

«Overtakelse/Overtatt» betyr det som fremgår av punkt 12.2.

 «Produkt» betyr alle fysiske gjenstander inkludert utstyr, materialer, monteringsmateriell og produkter, herunder dokumentasjon og programvare, som Selger i henhold til Kontrakten skal levere eller montere.

«Underleverandør» betyr enhver som har inngått kontrakt med Selger i tilknytning til produksjon eller levering av et Produkt eller som bistår Selger i Leveransen.

4.     KONTRAKTEN
 Ved motstrid mellom Kontraktdokumentene skal dokumentene ha forrang i følgende rekkefølge:

(i)      Kjøpers skriftlige Bestilling;

(ii)     eventuelt avtaledokument signert mellom Kjøper og Selger;

(iii)    disse alminnelige innkjøpsbetingelser;

(iv)    NLM19;

(v)     andre dokumenter, herunder f.eks. teknisk dokumentasjon, som angir vilkår og betingelser for kjøpet.

En part kan ikke gjøre gjeldende andre betingelser med mindre dette er skriftlig akseptert av den annen part. Dette gjelder også vilkår, avtaleutkast o.l. som Selger har oversendt.

Kjøper er kun bundet av Kontakten dersom det enten foreligger en skriftlig Bestilling, se (i) over, eller et signert avtaledokument, se (ii) over.

5.    PRIS
5.1          Kjøper skal betale de priser som fremgår av Kontrakten. Angitte priser anses som faste dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt, og omfatter mva., samtlige kostnader, avgifter og gebyrer. Samlet omtalt som Kontraktssummen. 
5.2          Montering anses å inngå i Kontraktssummen med mindre annet uttrykkelig er avtalt.
 
6.    LOVER OG FORSKRIFTER 
6.1          Selger er ansvarlig for at Produktet og Leveransen er i samsvar med lover, forskrifter og andre offentlige bestemmelser som gjelder ved tidspunktet for overlevering av ferdig montert Produkt i det land Monteringsstedet ligger.
 
7.    MONTERING, ARBEIDSFORHOLD OG PRØVER UNDER TILVIRKING
7.1          Selger er ansvarlig for at monteringen utføres under forhold som er i overensstemmelse med de gjeldende lovbestemmelser og regler for arbeidsmiljøet på Monteringsstedet. Alle kostander som påløper i tilknytning til Selgers personale i forbindelse med monteringsarbeidet, herunder lønn, sosiale kostnader, kost, losji, garderobe forhold m.v. samt til overholdelse av tariffavtaler for Selgers eget personell, dekkes av Selger.

8.    KLARGJØRING FOR MONTERING
8.1      Bestemmelsene i NLM 19 punkt 12 til 15 om «Forberedende arbeider» gjelder med følgende endringer:

a)    NLM 19 punkt 12 annet ledd erstattes med: Enhver utgifts som skyldes feil eller mangler i tegninger, beskrivelser eller opplysninger som nevnt i punkt 12 første ledd bæres av Selger også dersom feilen mangelen viser seg etter Overtakelsen.

b)    NLM 19 punkt 15 siste ledd erstattes med: Selger må selv for egen kostnad sørge for at materiell, verktøy og utstyr på eller nær Monteringsstedet oppbevares på en slik måte at det er beskyttet mot tyveri eller skade.
 
9.    BETALINGSBETINGELSER
9.1          50 % av Kontraktssummen faktureres når Produktet har ankommet Monteringsstedet. Resten av Kontraktssummen faktureres ved Overtakelse. Dette gjelder både når montering inngår i Kontraktssummen og dersom det er avtalt montering etter regning. Kjøper skal betale faktura innen 45 dager regnet fra mottagelse av korrekt faktura når levering har skjedd. 
9.2          Dersom det er avtalt montering etter regning dekker Selger kostnadene som nevnt i NLM 19 punkt 24.3 til 24.8,. Med mindre det foreligger særskilt avtale dekkes ikke utgifter som er omtalt i NLM 19 punkt 24.1, 24.2 og 24.9. Ved montering til fast pris gjelder NLM 19 punkt 25. Se også punkt 5.1.
9.3          Leverer Selger tidligere enn avtalt regnes betalingsbetingelsene fra avtalt leveringstidspunkt.
9.4          Ved forsinket betaling svares rente i hht. forsinkelsesloven av 17.12.1976.
9.5          Dersom det avtales forskuddsbetaling for hele eller deler av Leveransen skal Selger stille bankgaranti i form av selvskyldnergaranti fra bank eller annen finansinstitusjon som er akseptabel for Kjøper. Garantien skal dekke Kjøpers rett til tilbakebetaling av innbetalt beløp dersom Kontrakten opphører før Leveransen er Overtatt. Kjøpers betalingsplikt oppstår først når slik garanti foreligger i original.
9.6          Betaling av faktura innebærer ikke at Leveransen aksepteres av Kjøper eller at Kjøper har frasagt seg retten til å reklamere over Leveransen i henhold til Kontrakten.

10.  MONTERINGSARBEIDET
10.1        Bestemmelsene i NLM 19 punkt 29 til 33 om «Monteringsarbeidet» gjelder med følgende endringer:
 
a)    NLM 19 punkt 30 erstattes med: I den grad Kjøper har kraner, løfteredskaper, stillaser og utstyr for transport tilgjengelig på Monteringsstedet, stilles disse gratis til Selgers disposisjon. 

11.  OVERTAKELSESPRØVER
11.1        Bestemmelsene i NLM 19 punkt 39 til 42 om «Overtakelsesprøver» gjelder med følgende endringer:
 
a)    NLM 19 punkt 42: Uttrykket «så snart som mulig» erstattes med «uten ugrunnet opphold». 

12.  OVERTAKELSE / FORSINKELSE
12.1        Overtakelse skal finne sted til avtalt tid. Delovertakelse aksepteres ikke og anses ikke som en delvis oppfyllelse av Selgers leveringsforpliktelser med mindre dette er skriftlig avtalt.
12.2        Overtakelse skjer etter de regler som følger av NLM 19 punkt 43 til 44 med følgende endringer:
 

a)    NLM 19 punkt 43 tredje ledd om Kjøpers bekreftelse av overtakelse gjelder ikke.

b)    NLM 19 punkt 43 fjerde ledd erstattes med: Dersom Leveransen er forsinket og det skyldes forhold Selger har risikoen for, kan Kjøper ta i bruk Leveransen selv om denne ikke er overtatt. Selgers plikt til å gjennomføre overtakelsesprøver gjelder fortsatt. Kjøpers bruk må ikke hindre Selgers ferdigstillelse av Leveransen. 

c)     NLM 19 punkt 44 annet ledd erstattes med: Dersom det er avtalt at Kjøper skal motta Produktet på Monteringsstedet, skal kjøper innen rimelig tid visuelt kontrollere om det foreligger transportskader og ved slik transportskade innen rimelig orientere Selger om skaden.

12.3        Dersom Overtakelsen ikke finner sted innen avtalt tid, kan Kjøper kreve dagmulkt fra den dag Overtakelse skulle ha funnet sted. Dagmulkten utgjør 0.2 % av den totale Kontraktssummen for den aktuelle Kontrakten pr. kalenderdag begrenset oppad til 20 %. Dersom Selger eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet kan Kjøper velge å kreve erstatning for sitt direkte tap i stedet for dagmulkt. 
12.4        Dersom forsinkelsen gir Kjøper rett til å heve Kontrakten etter NLM 19 punkt 50 har Kjøper krav på erstatning for det direkte tap som Kjøper er påført som følge av forsinkelsen dersom tapet overstiger den maksimale erstatning Kjøper kan kreve etter punkt 12.3. Erstatningen etter dette punkt 12.4 må ikke overstige 20% av kontraktssummen.
 
13.  ENDRINGER I SPESIFIKASJONER / AVBESTILLING
13.1        Kjøper kan til enhver tid kreve endringer i spesifikasjonen i Leveransen.
13.2        Avtalte endringer skal bekreftes i form av utstedelse av en endringsordre fra Kjøper, som deretter skal bekreftes av Selger. Selgere skal bekrefte endringsordren senest innen 5 virkedager etter at den er mottatt. Selger skal snarest og senest innen 10 virkedager, skriftlig meddele Kjøper hvilke innvirkninger endringene vil få for pris, leveringstid og teknisk spesifikasjon. Dersom Selger unnlater å gi slik meddelelse innen tidsfristen, taper Selger retten til å kreve endring av pris og/eller leveringstid.
13.3        Endringsordre skal iverksettes straks. Selger har ikke rett til å holde tilbake sin ytelse som følge av uenighet om oppgjør for, eller andre konsekvenser av, endringer.
13.4        Kjøper kan til enhver tid avbestille Leveransen, men skal ved eventuell delleveranse betale for det som allerede er levert. For det som ikke er levert, skal Kjøper kun godtgjøre Selgers dokumenterte, påløpte og nødvendige kostnader forutsatt at Selger har gjort det som med rimelighet kan forventes for å minimalisere disse.
 
14.  EIENDOMSRETT
14.1        Produktet blir Kjøpers eiendom etterhvert som Produktet blir betalt. Det samme gjelder eventuelt utstyr som tilhører Produktet. Dersom det er avtalt at deler av kjøpesummen betales etter at Produktet er overlevert til Kjøper går eiendomsretten over til Kjøper ved faktisk levering av Produktet.
14.2        Eventuelt utstyr som leveres fra Kjøper i forbindelse med tilvirking av Produktet forblir Kjøpers eiendom. Selger plikter å holde Kjøpers utstyr fysisk adskilt fra utstyr og materialer for øvrig inntil utstyret er inkorporert i Produktet.
14.3        Alle tegninger, spesifikasjoner og annet teknisk underlag som oversendes fra Kjøper til Selger forblir Kjøpers eiendom og må ikke kopieres eller overlates til tredjemann uten Kjøpers skriftlige samtykke.
 
15.  PROGRAMVARE
a)    15.1 Bestemmelsene i NLM 19 punktene 7 og 8 om programvare gjelder med de tilpasninger som følger: NLM 19 punkt 7, tredje setning erstattes med: «Dersom leverandørprogrammet er utarbeidet særskilt for Kjøper går rettighetene til programmet over til Kjøper.»

b)    NLM 19 punkt 8 erstattes med: «Selger skal stille kildekoden til programmet til rådighet for Kjøper dersom Kjøper ønsker det, uten tilleggsvederlag. Selger skal i tillegg levere oppdaterte versjoner av programvaren til Kjøper.»

16.  ANSVAR FOR MANGLER
16.1        Selgers Leveranse skal være i henhold til det som er avtalt. Leveransen skal leveres med fagmessig utførelse i samsvar med beste praksis i markedet og i overensstemmelse med gjeldende forskrifter og regler.
16.2        Selgers ansvar for feil og mangler gjelder i et tidsrom på 24 måneder regnet fra det tidspunkt Leveransen er Overtatt. Hvis Leveransen har vært ute av drift som følge av mangelen skal garantitiden forlenges med det tidsrom som svarer til den tid Leveransen ikke har kunnet bli benyttet til sitt formål.
16.3        Kjøper taper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom det ikke er reklamert innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.
16.4        De deler av Leveransen som skiftes/utbedres, skal ha fornyet garanti for samme tidsrom som den opprinnelige garantitiden.
16.5        Selger skal for egen regning avhjelpe mangel så raskt som mulig enten ved retting slik at Leveransen blir i kontraktsmessig stand eller ved omlevering.
16.6        Dersom Selger unnlater å utføre sin plikt til å utbedre mangel, kan Kjøper velge et eller flere av følgende alternativer:

a)   holde tilbake et nødvendig beløp for å sikre utbedring av Leveransen;

b)   kreve omlevering;

c)   kreve prisavslag; eller

d)   foreta utbedring av mangelen for Selgers regning, enten selv eller ved bruk av andre leverandører, likevel forutsatt at Kjøper har gitt Selger skriftlig melding om dette.

16.7        Kjøper kan, uavhengig av om mangelen avhjelpes, kreve erstatning for det direkte tap han lider som følge av mangel ved Leveransen.
16.8        Dersom Leveransen har vesentlige mangler kan Kjøper heve kjøpet. Det samme gjelder dersom manglene ikke blir utbedret innen rimelig tid. Kjøper har ved heving krav på erstatning i samsvar med punkt 16.7
16.9        Bestemmelsene i NLM 19 punkt 54 til 67 gjelder ikke.
 
17.  SKADESLØSHOLDELSE OG ANSVAR FØR OVERTAKELSE
17.1        Selger plikter å holde Kjøper og dens kunder skadesløse for krav som følge av personskade, sykdom, død, eller tingskade på Selgers ansatte eller eiendeler som har oppstått som følge av forhold ved Leveransen som Selger har risikoen for.
17.2        Bestemmelsen i punkt gjelder også skader Leveransen medfører før Overtakelse, herunder skade Kjøpers eller tredjemanns eiendom. Bestemmelsen i NLM 19 punkt 53 gjelder ikke.
17.3        Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap Kjøperen lider som følge av Selgers forhold med mindre det indirekte tapet er påført ved Selgers eller Selgers representants forsettlige eller grovt uaktsomme handling eller unnlatelse.

18.  FORCE MAJEURE
18.1        Dersom det inntreffer en hindring utenfor en parts kontroll, som parten ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgende av, skal parten ikke anses for å ha misligholdt en forpliktelse i den utstrekning det kan bevises at dette skyldes en slik hindring.
18.2        Den berørte part skal umiddelbart gi beskjed til den annen part om force majeure-situasjonen. Unnlater han dette, kan han ikke kreve fritagelse for sine forpliktelser. I tilfelle av force majeure skal hver av partene dekke sine omkostninger som skyldes force majeure-situasjonen. Dersom en part er forhindret fra å levere sin ytelse i mer enn 6 måneder som følge av force majeure kan den annen part velge å heve Kontrakten. Partene skal ved heving levere tilbake eventuelle ytelser som allerede er mottatt fra den annen part i henhold til Kontrakten.
 
19.  INNSYNSRETT
19.1        Kjøper har ved forespørsel rett til å få utlevert slik informasjon fra Selger som Kjøper mener er relevant, herunder fyllestgjørende statusrapporter, informasjon om Underleverandørers forhold mv.
19.2        Selger skal tillate inspeksjon av Kjøper og hans oppdragsgiver hos seg selv og tilrettelegge for at slik inspeksjon kan finne sted hos Underleverandører når Kjøper finner det nødvendig. Foretatt inspeksjon fritar ikke Selger for ansvar etter Kontrakten.
 
20.  IMMATERIELLE RETTIGHETER
20.1        Kommersiell og teknisk informasjon, herunder materiell, tegninger, dokumenter og dataprogrammer uansett lagringsmåte, og kopier av dette, som Kjøper har stilt til rådighet for Selger, skal være Kjøpers eiendom. Det samme gjelder informasjon som er utviklet av Selger hovedsakelig på grunnlag av slik informasjon som Kjøper har stilt til Selgers rådighet.
20.2        Oppfinnelser gjort av Selger hovedsakelig basert på slik informasjon som er nevnt i 20.1 skal også være Kjøpers eiendom. Kjøper skal eie oppfinnelser som hovedsakelig er basert på teknisk informasjon Selger har mottatt fra Kjøper. Selger skal varsle Kjøper om oppfinnelser som skal være Kjøpers eiendom, og Selger skal yte Kjøper den bistand som er nødvendig for at Kjøper kan patentere oppfinnelsene. Kjøper skal betale Selger for alle rimelige utgifter i forbindelse med slik patentering, inkludert rimelig godtgjørelse til Selgers ansatte dersom dette følger av gjeldende lovgivning.
20.3        Selger skal ikke benytte informasjon som nevnt i 20.1 og oppfinnelser som nevnt i 20.2 til andre formål enn utførelse av sine kontraktsforpliktelser i henhold til Kontakten. All dokumentasjon, materiell, alle dataprogrammer og kopier skal returneres til Kjøper ved kontraktens opphør, med mindre annet skriftlig avtales.
20.4        Selger skal gi Kjøper en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til alle oppfinnelser som er, eller kommer under, Selgers kontroll i den utstrekning dette er nødvendig for produksjon, drift, vedlikehold og reparasjon av Leveransen.
20.5        Selger er ansvarlig for at Leveransen og dens anvendelse ikke kommer i konflikt med tredjemanns patenter eller andre beskyttelsesrettigheter og skal holde Kjøper skadesløs fra krav som måtte oppstå grunnet overtredelse av tredjemanns patenter, opphavsrett, immaterialrett eller andre beskyttelsesregler. Selgers ansvar gjelder bare dersom Kjøper innen rimelig tid har underrettet Selger om krav Kjøper har mottatt.
 
21.  KJØPERS RETT MOT SELGERS UNDERLEVERANDØRER
21.1        Selger plikter å sørge for at Kjøpers rettigheter etter disse alminnelige innkjøpsbetingelser kan gjøres gjeldende mot Selgers Underleverandører.
 
22.  UN GLOBAL COMPACT
22.1        Selger er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende prinsipper som følger av UN Global Compact.
 
23.  TVISTER
23.1        Disse innkjøpsbetingelsene skal være undergitt, og tolkes i samsvar med, norsk rett.
23.2        Tvister som måtte oppstå som et resultat av eller i forbindelse med Kontrakten, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved de alminnelige domstoler i Kjøpers hjemland.

 
AKVA Group ASA, 10. mars 2022